PKK

Jak uzyskać PKK (Profil Kandydata) ?

1.
Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę.  Badanie takie kosztuje około 100-200 zł .

2.
Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

3.
Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

– jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej);
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (druk pobierasz od szkoły)
– kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy np. kat.B1),
– wypełniony WNIOSEK (pobierasz ze szkoły lub w urzędzie)

Po złożeniu powyższych dokumentów u urzędnika – otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK (np. PKK 93672 56432 00076 00012)
Teraz już tylko wystarczy, że przyjdziesz do biura szkoły i zostaniesz wpisany na listę uczestników.